De wijkvereniging

 

Wijkvereniging "De Armenhoef" is in 1983 door enkele enthousiaste huisvrouwen binnen de Armenhoef opgericht. De vereniging groeide daarna in rap tempo naar ruim 100 leden; een aantal dat nu wat minder is omdat er tegenwoordig meer gezinnen zijn die samen werken.

De laatste jaren neemt het aantal jonge gezinnen steeds meer toe, wat ook te zien is aan het steeds groeiend aantal kinderen in de diverse leeftijdsgroepen.

Voor iedere leeftijdsgroep probeert de wijkvereniging gedurende het verenigingsjaar diverse activiteiten te organiseren, zoals: Infoavonden, sport/spel, creatieve avonden, feestavonden, etc. Klik hier voor een activiteitenoverzicht.

Op 21 maart 1983 is een oprichtingscommissie samengesteld. De officiële oprichtingsdatum van wijkvereniging "De Armenhoef" is 31 maart 1983.

Op die datum zijn tevens de statuten met algemene stemmen vastgesteld. De statuten zijn vastgelegd in een notariële akte d.d. 2 september 1983 en tevens is op die datum de vereniging ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

De grenzen van de wijkvereniging worden gevormd door de Laan ten Rode, Ollandseweg, Lindendijk en De Dommel. Binnen deze grenzen is dan ook iedereen van harte welkom als lid.

 

Werkgroepen

 

Veel activiteiten van de wijkvereniging worden georganiseerd door de werkgroepen. Elke activiteit wordt verzorgd door een of meerdere personen. Vaak zijn dat dezelfde personen, daarom zijn nieuwe mensen in deze werkgroepen van harte welkom.

Iedere werkgroep heeft een contactpersoon binnen het bestuur, wat vaak het organiseren vergemakkelijkt.
 

Attentiedienst.

De taak van de attentiedienst houdt de volgende werkzaamheden in:

*        Als er nieuwe mensen in onze wijk komen wonen, brengt de attentiedienst hen een bezoek om hen welkom te heten in onze wijk en om hen een en ander te vertellen over de wijkvereniging.

*        Bij langdurige en/of ernstige ziekte sturen zij een kaartje en komen zij bij u op bezoek, mits u daar prijs op stelt.

*        Ook bij de pasgeboren baby's gaan zij op bezoek.

*        Als er uitnodigingen binnen komen voor recepties gaan zij daar naar toe.

U begrijpt wel dat al deze werkzaamheden niet mogelijk zijn als ze geen kaartje en/of berichtje ontvangen.

Redactie wijkblad.

De redactie zorgt ervoor dat er per jaar 4 keer een wijkblad bij de leden in de bus ligt.

Het wijkblad is er voor en liefst ook door de leden, d.w.z. iedereen kan ten alle tijden bij de redactie terecht voor op- of aanmerkingen, kopij, verhaaltjes, moppen, etc.

Het wijkblad verschijnt 4x per jaar. Dat houdt dus in dat het elke drie maanden verschijnt. De bedoeling van het wijkblad is dat u op de hoogte wordt gehouden van de zaken waar het bestuur op dat moment mee bezig is. Verder staat er informatie in over verschillende zaken die binnen de wijk leven. Het wijkblad is er natuurlijk ook om u op de hoogte te houden van de activiteiten. Er staat ook altijd bij hoe en waar u zich kunt opgeven voor een activiteit. Als een activiteit is geweest probeert de redactie een verslagje te plaatsen over die activiteit.

 

Activiteiten van de wijkvereniging

 

Onze wijkvereniging organiseert elke jaar diverse activiteiten, waarvan verschillende elk jaar terug komen. Ook proberen wij iedere keer weer nieuwe activiteiten te organiseren.
Enkele jaarlijks terugkerende activiteiten zijn:
• Lotto; deelname hieraan is vrijwillig.
• Voor de kinderen is er elk jaar weer een Sinterklaasfeest en ook de paashaas komt ons elk jaar een bezoek brengen.
• De algemene ledenvergadering.
In elk wijkblad staan de komende activiteiten vermeld. Als u iets meer wilt weten over bepaalde activiteiten, kunt u altijd terecht bij onze bestuursleden of even kijken op onze website.

Verder probeert het bestuur in te spelen op zaken die leven binnen de wijk. Indien nodig wordt over allerlei zaken contact opgenomen met de gemeente. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- speeltuinenbeleid;

- verkeersveiligheid;

- hondentoiletten;

- inrichting van de wijk;

- overlast;

Indien de bewoners van onze wijk vragen over bepaalde zaken hebben, kunnen zij contact met ons opnemen en dan proberen wij hiervoor een oplossing te zoeken.

 

De speeltuinencommissie

 

In onze wijk hebben wij twee speeltuinen, één aan de Hildewarelaan en één aan de van Homberghlaan. De gemeente is verantwoordelijk voor de speeltuinen. De speeltuinencommissie zorgt voor het klein onderhoud van beide speeltuinen. Ook zorgen zij ervoor dat de speeltuinen veilig zijn voor de kinderen. Verder worden er nieuwe ideeën uitgewerkt (zoals bijv. een volleybal-net voor de wat oudere kinderen) en worden er nieuwe speelmaterialen aangeschaft. Het groot onderhoud van de speeltuinen valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. In mei 1998 is de speeltuin aan de Van Homberghlaan, na een complete renovatie, heropend. In mei 2000 is de speeltuin aan de Hildewarelaan, na een complete renovatie, heropend; in 2008 is de helft van de speeltuin vervangen door nieuwe speeltoestellen.

Heeft u op- of aanmerkingen betreffende een van de speeltuinen, dan kunt u terecht bij het bestuur.

 

Vervoer door vrijwilligers naar HOV

Met ingang van 2 april 2005 is er een groep vrijwilligers die de wijkbewoners 's avonds, 's nachts en in het weekeinde naar de huisartsenpost in Veghel wil brengen. Dit is echter alleen bedoeld als er geen directe oplossing is om bij de huisartsenpost te komen. Alle wijkbewoners krijgen elk jaar huis aan huis een folder met daarop de adressen en telefoonnummers van de vrijwilligers, en daarbij een informatieblad.


Voor verdere informatie kunt u terecht bij het bestuur.